Home

Mahdaviyat main inheraaf

Hz Jaunpuri Mahdi hai

Hz Syed Muhammad Jaunpuri ko “mauood mehdi” manna sabse bada inheraf hai aur us ki asal wajah hai…

Musalman Kaafir hai

Mahdavia Aqeeda ke mutaabiq aur jaisa ki safh number par mazkur hai. Shawahid Ul Vilayat main 132 page se…

Allah se barhaaye raast baat krein

Mahdavia aqeeda ki mutaabiq Hz Syed Muhammad Jaunpuri din raat allah taa’al se barhayeraast guftgu krte the…

Mahdi rasool Allah ke barabar

Shawahid Ul Vilayat mutaabiq page 288, 320, 335, 334 pr hai ke Hz Syed Muhammad Jaunpuri rasool ullah ke barabar hai, Astagfirullah…

Dugana

Dugana ek nayi namaz hai joh ek badi bida’t ko manaane ke liye ijaa’at ki gyi hai jis ki Ittelah Hz Syed Muhammad Jaunpuri…

Dar Ul Ifta Al Mahadul Aali Al Islami,India se Jaaniye

Hazrat Imam Mahdi is duniya main nahi aaye. Tamaam log jinhone Imam Mahdi hone ka ailaan kiyaa inke daawe galath hai. Syed Mohammed Jaunpuri ne aksariyat.