Home

AWQAF-UAE ke taraf se

Mazeed Janiye

Kuch madad ki zarurat hai?

Hum aapki madad ke liye hamesha maujood hain

Dar Ul Ifta Al Mahadul Aali Al Islami,India se Jaaniye

Hazrat Imam Mahdi is duniya main nahi aaye. Tamaam log jinhone Imam Mahdi hone ka ailaan kiyaa inke daawe galath hai. Syed Mohammed Jaunpuri ne aksariyat.