Home

Dar Ul Ifta Al Mahadul Aali Al Islami, India ke taraf se

Is mas'aleh main kounse ulama e islam ki rehnumaai ki zarurat hai.

Mazeed Janiye

Kuch madad ki zarurat hai?

Hum aapki madad ke liye hamesha maujood hain

Agar koi Mahdaviyat se taubaan krhe toh us par dil se taubah waajib hai. yeh jauhar hai aur use aam karna bhi uthna hi zaroori hai. Taakeh us ke saath sahi sahih shaqs taur par salooq kiya jaa sakhe. kyunki ki islam main majhabi ulama ki zubaan main chand sha’aboun jaise shaadi, Imaamat wagahirah main islami ehkaam ke liye zabani taur par talfiz karna zaruri hai.

Dar Ul Ifta Al Mahadul Aali Al Islami,India se Jaaniye

Hazrat Imam Mahdi is duniya main nahi aaye. Tamaam log jinhone Imam Mahdi hone ka ailaan kiyaa inke daawe galath hai. Syed Mohammed Jaunpuri ne aksariyat.